Неправителствени организации

С П И С Ъ К

на основните неправителствени организации, занимаващи се с доброволчество

Организация Адрес e-mail Дейности в областта на образованието
1 Български младежки Червен кръст бул. „Джеймс Баучер” 76 1407 София, България тел. 02/81 65 807 ob@redcross.bg youth@redcross.bg Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.
2 Каритас София Епархиен офис:
гр. София 1309
ж.к. Илинден, бл.55, вх.В, ап.47
тел. +359 2 920 08 25
info@caritas-sofia.org Каритас София е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Сдружение Каритас София подкрепя стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни. Голяма част от техните проекти и инициативи са възможни единствено и благодарение на доброволците! Много идеи, вдъхновение, желание за промяна, мотивация, че не сме сами, упование за хората, на които помагат, че и те не са сами, идват именно от стотиците доброволци от България и чужбина, които участват активно в дейностите на сдружението през годините. Седалището на организацията е в София, дейностите се развиват на местата, където е представена Католическата екзархия. В момента към Каритас София има центрове за хора с увреждания в София и Веселиново, център и мобилни екипи за работа с възрастни хора в София, Покрован и Малко Търново, центрове за деца и семейства в риск в София, Малко Търново, Куклен и Баня, център и екипи за работа с бежанци и мигранти в София и Харманли, екип за работа с бездомни в София и Бургас, център за самотни майки и млади жени в риск в София. Всеки, който желае да научи повече за дейностите в София и страната, може да разгледа сраницата на организацията: http://www.caritas-sofia.org/bg
3 CVS България Си Ви Ес – България София 1113 П.К 140 София, Царибродска 51-59, вх. А, ет. 1 office@cvs-bg.org CVS-България е основана от български доброволци, които са участвали в краткосрочни доброволчески проекти в чужбина - работни места в Швейцария, Холандия и Германия.