Информация за дейности по проекти на институции

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. с цел да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.

Основната дейност на ЦОИДУЕМ се базира на:

- Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства от 11 юни 2004 г., актуализирана през 2010 г. и на приетата през 2015 г. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и Планa за изпълнение към нея;

- Тригодишните програми за дейността на ЦОИДУЕМ, приемани с постановления на Министерския съвет, за периодите – 2010-2012 г.; 2013-2015 г. и 2016-2018 година;

- Едногодишните планове за дейността на ЦОИДУЕМ, изготвени на база Тригодишните планове и приемани от Управителния съвет на ЦОИДУЕМ. От 2008 г. до 2016 г. тези планове се приемат и изпълняват ежегодно чрез конкурсни процедури и се отчитат с годишни доклади.

Съгласно Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, той е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката, юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София и с обща численост на персонала 6 щатни бройки, в т.ч. директор. Органи на управление са Управителният съвет и директорът. Управителният съвет се състои от председател и 10 членове. Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

Основните дейности на ЦОИДУЕМ са:

Финансиране на проекти

Финансират се проекти от държавния бюджет на: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Проектите са разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Отчетност, наблюдение и оценка на дейността

ЦОИДУЕМ изгражда и организира функционирането на система за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си, която съдържа информация за: резултатите от дейността си по заложените в тригодишната програма показатели за изпълнение; проведените одити; извършените външни оценки; финансиращите организации и институции, както и получателите на средства.

В срок до 30 април всяка календарна година директорът публикува в електронната страница на центъра годишен доклад, който задължително включва: информация за изпълнението на годишния план и за напредъка по изпълнението на 3-годишната програма по приоритети, съгласно заложените показатели за изпълнение; информация за приходите и разходите; общ брой на получените проекти за финансиране през годината; списък на финансираните организации и институции, както и размера на получените от тях средства; кратко описание на финансираните проекти.

В осъществяване на основната си дейност ЦОИДУЕМ работи в две направления:

Направление 1: Разработва проекти и участва в конкурси, организирани от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции.

Направление 2: Финансира със средства от държавния бюджет проекти на общини, училища, детски градини и други структури на Министерството на образованието и науката.

Основни неправителствени организации, партниращи на ЦОИДУЕМ:

1. ЦМЕТД „Амалипе“ гр. В. Търново, тел: + 359 62 600 224; e-mai: center_amalipe@yahoo.com

2. Асоциация „Интегро“, гр. Разград, тел: + 359 84 66 10 26, e-mail: l.makaveeva@gmail.com

3. СНЦ „Инициатива за равни възможности”, тел: + 359 2 8 22 11 44, e-mail: equal_opportunities@abv.bg.

4. Сдружение „Нов път“, с. Хайредин, тел. 0896 782469, e-mail: new_rood@abv.bg;

Допълнителна информация по направленията, приоритетите и дейностите, както и за проектите на ЦОИДУЕМ, можете да откриете на електронната страница на Центъра на адрес: http://coiduem.mon.bg