Добри практики

Област Община Населено място Детска градина / училище / друга институция Описание на добра практика за обхващане и задържане на деца в задължителна предучилищна и учищна възраст
Бургас Айтос с. Тополица Основно училище „Светлина“ „Родителски календар“, при който родители се включват в дейности на класа
Бургас Бургас гр. Бургас Основно училище „Васил Левски“ Общностно училище към Националната мрежа за децата за приобщаване на децата и техните семейства чрез „Практически занимания по предприемачество за родители“, като се създава общностен дух, а родителите освен практически опит придобиват и работещи знания за ползата от образованието
Бургас Бургас гр. Бургас Средно училище „Петко Росен“ Упражняване на системен контрол за недопускане на отсъствия без уважителни причини чрез осъществяване на връзка с родител, психологическо консултиране и полагане на училищен труд
Бургас Руен с. Добромир Основно училище „Алеко Константинов“ „Ден на отворените врати“ – запознаване на родителите с училищната среда“. Родителите се запознават с директора и с учителите и опознават училищната среда
Враца Враца гр. Враца Начално училище „Св. Софроний Врачанки“ 1. Комисия за работа и подкрепа на деца в риск 2. Детски парламент – „Детство без тревоги“, в който децата споделят своите преживявания и се учат да намират решение на ежедневните ситуации
Враца Враца с. Баница Обединено училище „Христо Ботев“ Работа по програма „Всеки ученик може да бъде отличник“ по проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, който включва работа с родители от местната общност
Враца Борован с. Борован Основно училище „Отец Паисий“ Подкрепа на деца от социално слаби семейства с дрехи, обувки, учебни помагала и пособия – конкретните нужди се установяват при регулярни посещения по домовете
Враца Козлодуй гр. Козлодуй Средно училище „Христо Ботев“ 1. Лятно езиково училище за деца в групи от задължителната предучилищна подготовка и начален етап. 2. „Забавна събота“ – по-големи ученици помагат на доброволен принцип при обучението и възпитанието на по-малките
Враца Мизия гр. Мизия Община Мизия Въведен регистър, който съдържа:
 • данни за дете/ученик, подлежащо на задължително предучилищно или училищно обучение, за което е постъпил сигнал;
 • адрес по местоживеене;
 • трите имена на родителя и адрес;
 • наименование на образователната институция, в която се обучава; входящ номер на постъпил сигнал, изходящ номер на уведомително писмо или дата на насрочена среща с родител, настойник с представител на общината/обществен възпитател;
 • последващ контрол от страна на общината;
 • номер на съставен акт за административно нарушение
Враца Враца гр. Враца Регионално управление на образованието – Враца Координира доброволческа дейност, осъществявана в сътрудничество с юридически лица с нестопанска цел и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за включване на студенти при работа с учениците за подобряване на образователната среда
Ловеч Ловеч гр. Ловеч Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Включване на родители и деца в събития, организирани от училището – празници и тържества
Ловеч Угърчин с. Кирчево Основно училище „Христо Ботев“ Провеждане на индивидуална работа с ученици, които срещат затруднения при усвояването на учебното съдържание
Пловдив Карлово с. Христо Даново Основно училище „Генерал Кацаров“ „Училище за родители“ – родители, разпределени в малки групи, с които се използват различни методи – беседа, дискусия, презентация, игрови подходи за подобряване на комуникацията с родителите, повишаване на техните компетенции и решаване на проблеми, свързани с децата им
Пловдив Пловдив гр. Пловдив Детска градина „Захарно петле“ 1. „Работилница за родители“ – обучение на родители по теми, свързани с образованието, възпитанието, здравето и ежедневието на децата, организирано със съдействието на Комплекс за социални услуги на деца и семейства – Пловдив, и УНИЦЕФ за България в Пловдив 2. Сформиране на групи за деца от задължителната предучилищна подготовка, чийто майчин език е различен от българския за работа през лятната ваканция
Пловдив Пловдив гр. Пловдив Основно училище „Панайот Волов“ Допълнително обучение по учебни предмети за начален и прогимназиален етапи; организиране на занимания по интереси
Силистра Тутракан гр. Тутракан Община Тутракан Поддържане на база данни за деца в риск от отпадане или отпаднали от системата
Силистра Кайнарджа с. Средище Основно училище „Цанко Церковски“ Създадени са екипи за обхват и задържане в образователната система
Силистра Тутракан с. Нова черна Основно училище „Св. Св.Кирил и Методий“ Създадена е училищна инициатива за присъствие на родителите в час чрез специално създаден регистър
Силистра Силистра гр. Силистра Община Силистра Създаване на инициативата „Клас на годината“ за недопускане на отсъствия без уважителни причини
Силистра Силистра гр. Силистра Основно училище „Кирил и Методий“ 1. Инициатива „Сутрешно споделяне“ на теми и преживявания, които вълнуват децата, осъществявано съвместно с родители и учители 2. Провеждане на часове по четене съвместно с родители
Сливен Твърдица с. Сборище Основно училище „Никола Прокопиев“ Приобщаване на новоназначени учители към спецификата на работата в училище с деца от етническите малцинства с помощта на учители – наставници
София-област Ботевград гр. Ботевград Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Подобряване качеството на образованието чрез проучване интересите на учениците, методите за учене, начините на мислене и прилагане на методи като: споделена грижа, учене чрез съпреживяване, дискутиране на актуални теми, провеждане на тренинги за развитие на социални умения
Стара Загора Казанлък с. Бузовград Основно училище „Васил Левски“ Регистрационен дневник за посещения на класния ръководител по домовете, в който се регистрира – датата, причината за посещението, подписва се от родител и класен ръководител
Стара Загора Чирпан с. Свобода Основно училище „Кирил и Методий“ Всяка година училището определя рисковата група ученици, както и прилага превантивни мерки за преждевременното напускане
Търговище Търговище гр. Търговище 2. Средно училище „Проф. Никола Маринов“ Инициатива „Лятна академия за първокласници“ – за по-плавен преход от детската градина към училището и за създаване на позитивна училищна среда
Търговище Омуртаг гр.Омуртаг Основно училище „Академик Даки Йорданов“ 1. Мобилна група „От врата до врата“ за посещения на семействата на децата 2. Изготвяне на индивидуални програми, персонални карти и доклади за развитие на деца и ученици, включително и с риск от отпадане
Търговище Търговище гр. Търговище Детска градина № 11 „Звънче“ Организиране на допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език е различен от българския, с участие на родителите
Хасково Хасково гр. Хасково Основно училище „Шандор Петьофи“ 1. Провеждане на беседи за превенция на ранните бракове 2. Използване на интерактивни методи при провеждане (като показване на виртуална класна стая) на родителски срещи за привличане на родителите към училищната общност
Хасково Димитровград гр. Димитровград Община Димитровград Изработване на координационен механизъм, включващ: изготвяне на регистър, възлагане на конкретни мерки и отговорници за тяхното изпълнение, проверка на отсъствията, седмични срещи и доклади по предприетите мерки
Хасково Свиленград гр.Свиленград Детска градина „Детелина“ Проучване на семейната среда с цел превенция на риска от необхващане или отпадане – посещения на адрес, установяване на нагласи и мотивиране на родители
Ямбол Ямбол гр. Елхово Основно училище „Хаджи Димитър“ Осъществяване на:
 • ежедневен контрол на присъствието на учениците, изясняване на причините за отсъствията и предприемане на мерки;
 • контакт с родителите на учениците, включително посещения по домовете;
 • постоянна връзка с кметовете на общините;
 • контакт и търсене на съдействие от отдел „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“;
 • консултации и допълнително обучение за ученици с пропуски или които срещат трудности при усвояването на учебното съдържание

Други добри практики

Област Община Населено място Детска градина / училище / друга институция Описание на добрата практика
София-област Самоков гр. Самоков Средно училище „Отец Паисий“ „Клас Доджо“ е иновативен метод за управление на класната стая. Той свързва използващите го учители, родители и ученици, за да споделят снимки, видео и други съобщения относно учебния ден. Те използват „Клас Доджо“, за да работят заедно като екип, да споделят опит от класната стая и да пренесат големите идеи за живота в своите класове и домове
Русе Русе гр. Русе Средно училище за европейски езици “Св. Константин-Кирил Философ” Подобряване на четивната техника и формиране на читателски интерес, а именно:
 • беседа с родители, желаещи да сътрудничат, за нуждите и затрудненията на децата им, свързани с четенето;
 • игри на думи, свързани със слушане, запомняне, произнасяне и повтаряне думи; верижки от думи; скоропоговорки и римувани стихове. Целта е да се развие добра артикулация, умението за слушане с разбиране и говорене;
 • изработване от децата на кукли с различно изражение на лицето с помощта на родителите и на учителката. В часовете и в междучасията те играят с тях и пресъздават различни случки;
 • разказване на приказки или откъси от приказки от децата. Чрез героите и ролите, в които влизат, те се научават да се изразяват емоционално с подбрани думи;
 • изработване на Дърво на книжките с помощта на родителите, на което децата закачат листенца със заглавия на прочетени книжки;
 • изработване от всяко дете на свой лапбук на определена тема, например „Пролет”, след което представя своето творение пред подкрепяща публика
Русе Русе гр. Русе Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”
 • Празнични концерти и училищни тържества съвместно с родители и читалища, например изработване на декори и костюми;
 • Възпроизвеждане на фолклорни обичаи с родители, баби и дядовци; участие на родители като Дядо Коледа, Баба Марта
 • Открити уроци
 • Ден на отворените врати
 • Оповестяване на училищните дейности и актуални новини в електронна/фейсбук страница на училището
 • Наличие на електронен дневник
 • Родителски срещи с теми, подбрани от родителите
 • Участие на родители в обществения съвет на училището, в обществения съвет по проект „Твоят час” и настоятелството
 • Присъствие на родители в определени учебни часове и занимания на групи
 • Посещение на учители в домове на ученици
 • Беседи в неформална среда с родители на теми като превенция на ранни бракове; лична хигиена; здравословно хранене
 • Участие на родителски клубове от смесен етнически състав в училищни инициативи
Сливен Нова Загора гр. Нова Загора Начално училище „Любен Каравелов“ „Родители-доброволци“ – Доброволният труд на родителите има различни педагогически измерения. В частност значимо е това, че учи и възпитава родителите на сътрудничество с училището, а учителите – да виждат по-широк смисъл на работата си. Доброволният труд е и граждански пример за децата. Този труд има твърде широк периметър. Доброволците подкрепят училището (класа, паралелката) и учителите с работа от рода на: подготовка на материали за класни занятия на учениците (заготовки, природни материали, изработване на нагледни средства и др.). По силите на някои от тях е да се ангажират с провеждане на родителски мини-уроци в рамките на уроците на учителите или да асистират на учителите. В това отношение особено са полезни при провеждането на занятия (например здравна просвета, „зелени училища”, наблюдения извън училището, екскурзии др.)
Свищов Свищов гр. Свищов Основно училище „Филип Сакелариевич” „Участие на родителите в класната стая като помощник – учители в час по домашен бит и техника“ – практиката се осъществява чрез:
 • подобряване на партньорството между училището и семейството чрез привличане на родителите като съмишленици и преки участници в училищни инициативи;
 • включване на родителите в учебно-възпитателния процес за промяна в нагласите им, че единствено училището мотивира за учене, образова и възпитава децата;
 • изграждане на доверие и подобряване на комуникацията между родители и учител;
 • преодоляване на напрежението в комуникацията между родители от различни етноси;
 • изграждане на умения у родители и ученици за работа в екип, стремеж към успех на колективната работа, обективно оценяване на собствената дейност и дейността на другите

Други материали

N Име Линк за сваляне
1 Работа с родители - град Силистра Свали от тук
2 София област Свали от тук
3 Добри практики - град Варна Свали от тук
4 Добри практики и успешни модели на взаимодействие Свали от тук
5 Добри практики - град Ловеч Свали от тук
6 Добри практики - област Кюстендил Свали от тук
7 Добри практики - град Пловдив Свали от тук
8 Добри практики - София-град Свали от тук
9 Добри практики - град Търговище Свали от тук
10 Нетрадиционни родителски срещи Свали от тук
11 НУ - Цани Гинчев Свали от тук
12 Добри практики - област Сливен Свали от тук
13 ОУ - Грохотно Свали от тук
14 Добри практики за работа с родители - ОУ Сакелариевич Свали от тук
15 ОУ - Смолян Свали от тук
16 Успешни практики - ПГЕ Попов Свали от тук
17 Презентация 24.10.2017 Свали от тук
18 Таблица добри практики - РУО Разград Свали от тук
19 Добри практики за работа с родители - ПГЕЕ Кърджали Свали от тук