Информация за дейности по проекти на институции

МОН

Процедури и проекти в процес на изпълнение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Към настоящия момент по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) се изпълняват шест процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към обхващането и задържането на деца и ученици в образователната система.

В областта на предучилищното и училищното образование над 2664 деца със специални образователни потребности получават специализирана подкрепа от психолози, педагози, терапевти и др. по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. В рамките на същия проект в 34 детски градини се обучават както деца със специални образователни потребности, така и деца в риск от обучителни затруднения, с които се осъществяват мерки за превенция с цел пълноценното им приобщаване в образователната система.

В областта на училищното образование по проект BG05M2OP001-2.004 „Твоят час“ над 300 000 ученици от над 2300 училища от цялата страна са включени в извънкласни дейности по интереси и в дейности за преодоляване на обучителни затруднения, за да повишават мотивация си за учене и да развият своите умения. Целта на този най-мащабен в рамките на ОП НОИР проект е в дългосрочен план да допринесе за намаляването на дела на преждевременно напусналите училище.

Над 50 000 ученици са обхванати от дейности за кариерно ориентиране в създадените 28 центъра за кариерно ориентиране в областните градове на страната по проект BG05M2OP001-2.002 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Целта е децата да бъдат насочвани от специалисти кариерни консултанти към най-подходящите училища, за да продължат образованието си.

Близо 6000 ученици от професионални училища в страната се очаква да преминат практическо обучение в реална работна среда в рамките на 240 часа по проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики“.

Близо 3000 деца и ученици от етнически малцинства, включително роми, участват в дейности за интеграция в образователната система. С тях работят учители и представители на юридически лица с нестопанска цел в партньорство с общините, за да се гарантира устойчивост на постигнатите резултати по две процедури – BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Предстоящи процедури по ОП НОИР, насочени към обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система:

1) Въвеждане на дуална система на обучение (ДОМИНО 2) по Приоритетна ос 2 за срок от 36 месеца с основна дейност: провеждане на обучение на ученици от професионалните средни училища от XI и XII клас по дуалната система на обучение съгласно съществуващата законодателна рамка.

2) Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България по Приоритетна ос 2 за срок от 24 месеца.

3) Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение по Приоритетна ос 2 за срок от 36 месеца.

4) Усъвършенстване на националната система за валидиране по Приоритетна ос 2 за срок от 24 месеца.

5) Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда по Приоритетна ос 3 за периода 2017-2019 г. с основни дейности: актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти с цел обучение за ефективна работа в мултикултурна образователна среда (само за висши училища); провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда.

6) Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование – фаза 1 по Приоритетна ос 3 за периода 2017-2019 г. с основни дейности: осигуряване на технически приспособления за достъп до сградите и сградния фонд на кандидата; подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование; участие на ученици, студенти, специализанти и докторанти с увреждания или от маргинализирани общности в кандидатстудентски курсове, организирани от висши училища;

7) Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони по Приоритетна ос 3. Период за прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие 2017-2023 г. Основните дейности са свързани с подобряването на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование.

8) Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование, Приоритетна ос 3 за периода 2016-2019 г. Основни дейности по прилаганите мерки: допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила; реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище.